BaiLatyn

Латын графикасы негізіндегі әліпбиі

Кириллица
Байлатын әліпбиі

§1 Латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиінің BaiLatyn жобасы

Мақсаты:

Латын графикасы негізіндегі қазақ жазуын енгізу.

#1 міндеті

Латын графикасын енгізуде қазақ тіліндегі сингармонизм заңын негізге алу

#2 міндеті

Қазақ тілінің технологиялық, ақпараттық, коммуникациялық мүмкіндігін кеңейту;

#3 міндеті

Мемлекеттік тілдің және қазақ халқының бәсекелестік қабілетін арттыру үшін тиімді графика ұсыну;

#4 міндеті

Қазақстан қоғамын лингвоцентризм арқылы мемлекеттік тілдің аясында ұйысуын жеделдету.

§2 Байқадам стандарты

#1

Латын әліпбиі классикалық 26 әріптен аспауы және кем болмауы шарт;

#2

Қолдануға өте ыңғайлы әрі қарапайым болуы тиіс

#3

Сингармонизм заңын барынша тиімді пайдалану. Дауысты дыбыстардың жуан-жіңішке және еріндік-езулік заңдылықтарын назарға алу;

#4

Транскрипция енгізу. Сол арқылы сингармонизм заңына бағынбайтын өзге тілден енген сөздер мен қосымшаларды, жалқы есімдер мен терминдерді, жазылуы дау тудыратын сөздер мен қосымшаларды ұтымды беру.

Транскрипция беру арқылы қазақтың төл орфоэпиялық заңдылықтарын қалпына келтіру.

#5

Сөздің жуан, не жіңішке болуы ықтимал жағдайларда оны контекске немесе транскрипциялық сөздікке қарап анықтау;

#6

Халықаралық терминдердің және адам аттары мен географиялық атауларды жазылуын бұзбай, түпнұсқа күйінде (ағылшынша) беру, ал дыбысталуын транскрипция арқылы қазақ тілінің заңдылығына бейімдеу;

#7

Қаржылық-экономикалық тұрғыдан барынша үнемді болуы үшін (kz/kaz) кодтау жүйесін пайдалану.

§3 Bailatyn нұсқасы бойынша 26 әріп беріліп отыр. Олар:

# Латын Кирилл Айтылуы Транскрипциясы
Төл дыбыстар Термин, брендтер Мысалы
1 Аа А, Ә А [ʌ], [ә] [eɪ] agency, lake
2 Bb Б Бы [b]
3 Cc К Кі [k], [s] citizen, cell
4 Dd Д Ды [d]
5 Ee E E [e] [ɪ] English, report
6 Ff Ф Фы [f]
7 Gg Г Гі [g] [ʤ] Georgia, general
8 Hh Х Хы [h]
9 Ii И, Й Ый, ій [і], [і:] [ai] idea, identical
10 Jj Ж Жы [ʒ], [ʤ] Jeep, Johnson
11 Kk Қ Қы [k:] [k] bank, marketing
12 Ll Л Лы [l]
13 Mm М Мы [m]
14 Nn Н Ны [n]
15 Oo O O [ɔ], [ɔ:], [ou] open, opponent
16 Pp П Пы [p]
17 Qq Ғ Ғы [gh], [kw] qualification, Queen
18 Rr Р Ры [r]
19 Ss С Сы [s] [z] music, crisis
20 Tt Т Ты [t]
21 Uu Ұ, Ү Ұ [ɛ], [ɛ:], [ju:], [ʌ] Utah, start up
22 Vv В Вы [v]
23 Ww У У [ɜu], [ɜːu], [u] wash, William
24 Xx - Икс [ks] Xerox, Oxford
25 Yy Ы, І Ы [ı], [ı:], [ai], [ɪ] cycle, cyber
26 Zz З Зы [z]

Диграфтар немесе екі әріппен белгіленетін дыбыстар:

# Латын Кирилл Айтылуы Транскрипциясы
Төл дыбыстар Термин, брендтер Мысалы
1 Sh Ш Шы [ʃ]
2 Ch Ч Чы [tʃ], [ʃ] Check in, Chevron
3 Ng Ң Ң [ŋ] [ŋ] Marketing, ring

Әлемдік тәжірибе бойынша латын әліпбиінің реттік орналасу тәртібі сол күйі қалады.

§4 Сингармонизм заңдары

Латын әріптерін үндестік заңдылығына сай бейімдеу. Көрші буындардың, дыбыстардың ілгерінді-кейінді бір-біріне ықпал жасап, өзара ұқсауы үндестік заңы деп аталады.

#1

Сөздің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындары да жуан немесе соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Мысалы:

ба-ла-лар оқу-шы-лар қа-ла-да-ғы-лар-ы-мыз

#2

Сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буыны да жіңішке немесе сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы:

ө-нер-ші-лер-ге ән-ші-лер үй-де-гі-лер-і-міз

#3

Қазақ тілінің айтылу заңдылығына сәйкес, сөздің алғашқы буыны еріндік дауысты дыбыстан басталса, қалған буындары да еріндік дауыстылармен дыбысталады. Мысалы:

өнер – өнөр көгершін – көгөршүн жүрегім – жүрөгүм

Сондықтан, байырғы тілдік қалпын қайта жаңғырту үшін транскрипция кезінде ерін үндестігі ережесін қолдану керек.

Үндестік заңын қазақ жазуында алғаш А.Байтұрсынұлы қолданған. Ол 1910 жылы араб графикасының қазақ тілі үшін қолайлы емес жақтарын түзеп, төте жазу графикасын қалыптастыру барысында жіңішке дауыстыларды, «ә», «ө», «і», «ү» сыңар дыбыстар деп көрсетіп, оларға өз алдына бөлек таңба беру міндетті емес екенін атап өткен.

§6 Латын әріптерін үндестік заңдылығына сай бейімдеу

1924-1929 ж.ж. жасалған латын нұсқаларында, атап айтқанда, Н.Төреқұловтың, Х.Досмұхамедовтың, Т.Шонанұлының, М.Мырзаұлының, Ө.Байділдаұлының нұсқаларында, сондай-ақ, Ө.Байділдаұлы мен І.Қабылов, І. Жансүгіров, Ш. Тоқжігітовтің бірлесіп жасаған жобалары да сингорманизм заңдылығына негізделіп, 26-27 әріптен тұратын әліпби жасаған.

Bailatyn нұсқасы да осы үндестік заңы негізінде 26 таңбадан тұратын латын графикасында жасалды.

§6 Дауысты дыбыстарың ережесі

Латын әліпбиіндегі a, o, u, y дыбыстары арқылы а – ә, о – ө, ұ – ү, ы – і сыңар дыбыстарын таңбалауға болады. Жуан буынды сөздерде бұл заңдылық толық сақталады. Ал жіңішке буынды сөздерді айқындау үшін мынадай заңдылықтар керек:

А Әріпі

Жуан дауыстылар келген кезде [ʌ] болып оқылады. Ал жіңішке е, і, ө, ү дыбыстары келген кезде [ә] болып оқылады, яғни полатаризация (жұмсарту) заңдылығы жұмыс істейді.

[ʌ]
Parasat [pʌrʌsʌt]
Arna [ʌrnʌ]
Aspan [ʌspʌn]
[ɔ]
arecet [әrek:et]
alem [әlem]
ace [әk:e]

Бір сөз жуан, не жіңішке болуы ықтимал жағдайларда сөздің мәтінде қолдану контексіне қарап немесе сөздің дұрыс дыбысталу ережесі бекітілген транскрипциясына қарап жуан немесе жіңішке дыбыс екендігін ажыратамыз. Мысалы,

 • Аi:
 • 1. Зат есім (ай). Астрономиялық атау. Aspanda ai [ʌi] twdy.
 • 2. Одағай (әй). Ai [әi], bala, bery cel!

Бұдан бөлек, егер сөздің ішінде «к», «г», «е» әріптері келген жағдайда, аталған дыбыстар сөзді автоматты түрде жіңішке дыбысқа айналдырады.

О Әріпі

Cөз ішінде жуан дауыстылар келген кезде [ɔ] болып оқылады. Ал жіңішке ә, і, ү, дыбыстары мен к, г, е дыбыстары келген кезде [ɔ:] болып оқылады.

[ɔ]
orak [ɔrʌk]
orman [ɔrmʌn]
otan [ɔtʌn]
[ɔ:]
oner [ɔ:nɔ:r]
ornec [ɔ:rnɔ:k:]
ozen [ɔ:zɔ:n]

Мысалы:

 • Оz:
 • 1. Етістік (оз). Іс-қимыл: озу. Men odan ozyp [ɔzıp] cettym.
 • 2. Өздік есімдігі (өз). Есімдік: өз. Men ozgeny [ɔ:zgɔ:nɛ:] bylmeimyn.

U Әріпі

Сөз ішінде жуан дауыстылар келген кезде [ɛ] болып оқылады. Ал жіңішке ә, і, ө дыбыстары мен к, г, е дыбыстары келген кезде [ɛ:] болып оқылады.

[ɛ]
urpak [ɛrpʌk]
uran [ɛrʌn]
ustam [ɛstʌm]
[ɛ:]
ustem [ɛ:stɛ:m]
ulken [ɛ:lkɛ:n]
urcer [ɛ:rcɛ:r]

Мысалы:

 • Ush:
 • 1. Етістік (ұш). Іс-қимыл: ұшу.Toktamai, biycce ush [ɛʃ].
 • 2. Сан есім (үш). Үш: Marat ush [ɛ:ʃ] ret aldy.

Y Әріпі

Сөз ішінде жуан дауыстылар келген кезде [ı] болып оқылады. Ал жіңішке ә, e, ө, ү дыбыстары мен к,г дыбыстары келген кезде [ı:] болып оқылады.

[ı]
yntymak [ıntımʌk]
yngqaily [ıŋqʌilı]
yrymdar [ırımdʌr]
[ı:]
ylmac [ı:lmec]
yscer [ı:scer]
ylgery [ı:lgerı:]

Мысалы:

 • Ys:
 • 1. Зат есім (ыс). Түтіннің қалдығы. Ui ys [ıs] sasyp cetypty.
 • 2. ЗЗат есім (іс). Жұмыс. Bugyn byr ys [ı:s] bytty.

I и W Әріпі

Ii [i], [i:] әрпі кириллица графикасындағы и [i:], й [i] әрпін білдіреді. Мысалы: iyrym [ı:iı:rı:m], sirec [sı:irek:].

w [u], [u:] әрпі кириллица графикасындағы у әрпін білдіреді. Мысалы: swyr [sɛuɛr] , wyldyryk [ɛuɛldɛrɛk].

А.Байтұрсынұлы i (и) мен w (у) әрпін шала дауысты дыбыстар қатарына жатқызады. Өйткені олар дауыссыз дыбыспен қосарланып келсе дауысты, дауысты дыбыспен қосарланып келсе дауыссыз дыбыс болады. Егер – і немесе w әріптері дауысты дыбыспен қатар келсе, дауыссызға айналып транскрипцияда [i], [w], болып оқылады.

е [e] дыбысы қазақ тілінің төл ережесіне тек жіңішке дауысты дыбыстармен ғана үндесіп келеді. Мысалы: ulcen, celyn.

Сингорманизм заңына бағынбайтын сөздер мен қосымшаларға байланысты алдағы уақытта арнайы ережелер әзірленетін болады.

§7 Дауыссыз дыбыстардың ережесі

Дауыссыз дыбыстар дауыс шымылдығының жиырылып, өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысындағы мүшелердің біріне соқтығысып, бір-біріне кедергі жасауынан шығады. Қазақ тілінде 26 дауыссыз дыбыс бар, олар мыналар: б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, у, ф, х, һ, ц, ч, щ, ш.

Латын алфавиті негізінде у мен й дыбыстарын қоспағанда, 16 дауыссыз дыбыс шығады.

в мен ф дыбыстары қазақ тілінің төл алфавитіне сырттан енген кірме дыбыстарды береді. Қазіргі кезде бізде шет тілінен енген терминдер көп болғандықтан, оларды таңбалау үшін v және f әріптерін қалдырдық.

v – әрпі кириллица әліпбиіндегі в әрпін береді

f – әрпі кириллица әліпбиіндегі ф әрпін береді

x Әріпі

x – диграфы (кс) деген дыбысты береді.

Қазақтың төл әліпбиінде бұрын пайдаланылмаған. Бұл негізінен шеттен енген термин сөздерде және адам аттарында ғана пайдаланылады. Тілдің мүмкіндігін арттыру мақсатында қолданысқа енгізіледі.

Ал ш, ң, ч, ц дыбыстары дифтонг болғандықтан, ағылшын және кейбір өзге тілдерде екі дыбыстың қосылуынан жасалады. Сондықтан, әлемдік озық тәжірибені пайдалана отырып, біз де екі әріптің қосарлануы арқылы бір дыбыс бердік. Мысалы:

sh диграфы

sh - әріптері кириллица әліпбиіндегі [ʃ] ш әріпін береді

Мысалы, shar, shana, shyraqdan. Сөз ішінде s (с) әріпімен sh (ш) әріпі қатар келген basshy, jumysshy болып оқылады.

ng диграфы

ng - әріптері кириллица әліпбиіндегі [ŋ] әріпін береді.

Мысалы, аng (аң), dangqyl (даңғыл), ring (риң), king (киң).

Егер ng (ң) мен g (г) қатар келген жағдайда диареза принципі бойынша бір g түсіп қалады. Мысалы: cungу [cɛ:ngɛ:] (cunggy емес), songen [sɔ:ngɔ:n]. Дұрыс дыбысталуын анықтау үшін транскрипцияның көмегіне жүгіне аламыз.

Сондай-ақ, ing жалғауын marketing, engineering сынды бірқатар терминдерді жазғанда пайдаланамыз.

ch диграфы

сh - әріптері кириллица әліпбиіндегі [tʃ] ч әріпін береді.

Ч Әріпі негізінен шеттен енген сөздерде қолданылатындықтан қалдырдық. Мысалы, chemodan, champion.

ts диграфы

ts - әріптері кириллица әліпбиіндегі [ts] ц әріпін береді.

Ц Әріпі негізінен шеттен енген сөздерде және жалқы есімдерде қолданылатындықтан қалдырдық. Мысалы: Tsoi, Tswrtswmia

ю и я Әріпі

ю және я әріптері ia, iw түрінде беріледі.

Мысалы: аю – аiw [ʌi:w] , aяла – aiala [ʌi:ʌlʌ].

щ Әріпі

щ әріпі қазақ тілінде ащы, тұщы сөздерінде ғана қолданылатындықтан, оны алып тастап, ащы, тұщы сөздерін жазуда транскрипцияға жүгіндік. Мысалы: Ashy [ʌʃʃı], tushy [tɛʃʃɛ]

Дауыссыз дыбыстар тобы

Қатаң

p, f, c, k, t, sh, s, h, ts, ch

Бұл дыбыстар негізінен, салдырдан құралады.

Үнді

b, v, q, g, d, j, z

Мұнда дауыс басымырақ болып, салдыр аз болады. w мен і дыбыстары дауысты да, дауыссыз да болып қолданыла береді.

Ұяң

l, m, n, ng, p, i, w

Ұяң дауыссыздарда салдыр басым, дауыс азырақ болады.

Қазақ тілінде 7 қатаң дауыссыз бен 7 ұяң дауыссыз дыбыс бір-бірімен қатаң ұяң болып жұптасады: p-b, f-v, c-g, k-q, t-d, s-z, sh-j.

§7 Орфоэпиялық нормаларды енгізу тәртібі

Фонетик ғалымдар соңғы жылдары қазақ тілінің тұтынушылары сөзді жазылуына қарай дыбыстап, соның салдарынан орфоэпиялық заңдылықтар бұзылып жатқанын жиі айтады. Бірақ оның білім беру саласына енгізудің механизмдерін ұсына алмай отыр. Біз мұны транскрипция арқылы реттеуді ұсынамыз.

Қазақ тілі табиғаты жағынан, кейбір заңдылықтары бойынша, ағылшын тіліне ұқсас екені айтылып жүр. Оның үстіне латынның 26 таңбасын алудағы бір мақсат, әлемдік экономика мен ғылым, медицина, IT технология саласында көш басында келе жатқан АҚШ, Ұлыбритания сынды елдердің даму үдерісіне қосылу. Яғни, болашақта Қазақстанда орыс тілінің ықпалы әлсіреп, қазақ және ағылшын тілінің ықпалы күшейері сөзсіз. Демек қазақ тілі мен ағылшын тілінің арасындағы тілдік практиканың жақын болғаны дұрыс. Ол бір жағынан қазақ баласына ағылшынды жылдам игеруге мүмкіндік берсе, екінші жағынан ағылшын тілінің тұтынушысына қазақ тілін жылдам игеруге мүмкіндік береді.

Осыны ескере отырып, ағылшын тілінің тәжірибесімен транскрипция бердік. Ағылшын тілінде 44 дыбысы 26 әріпке оңай сыйып тұр және сан ғасырлардан бері төл дыбыстарын жоғалтқан емес. Бұл ең алдымен транскрипцияның арқасында болғанын ескердік.

Қазақ тілінің қазіргі жас тұтынушылары ерін үндестігін мүлде сақтамайтын болған. «Өмір» - «өмүр», «жүрек» - «жүрөк», «өмілдірік» - «өмүлдүрік» «үйрену» - «үйрөнүу», «сипат» – «сыйпат», «сиыр» – «сыйыр», «шикі – шійкі», болып оқылатынын білмейді.

Болмаса, протеза принципінен хабарсыз. «Лаж» - «ылаж», «лай» - «ылай», «лақтыру» - «ылақтыру», «рәсуә» - «ірәсуә», «рет» - «ірет», «рұқсат» - «ұрұқсат», «Рүстөм» - «Үрүстөм». Осының бәрі тіл үйрету барысында орфоэпиялық заңдылықтарды жеткізу механизмінің болмауының немесе әлсіз болуының көрінісі. Қазақ тілінің ең бір осал тұсына айналған эрфоэпия мәселесін тек транскрипция ғана реттей алады деп есептейміз.

§8 Латын графикасына өтуде қатаң қадағалануы тиіс мәселелер:

Алфавитті ақпараттық технологияларға бейімдеу.

ХІХ ғасырдың басында әлемде баспа ісі өркендей бастаған кезде қазақша кітап басу мәселесі туындады. Алайда ол кезде араб-шағатай жазуларын пайдаланатын қазақтар үшін кітап басып шығу түрлі қиындықтар тудырды.

Ал ХХІ ғасырда ақпараттық технологиялардың пайда болуы қазақ тілі мен технология арасын одан ары алшақтатып, жағдайды тіпті күрделендіріп жіберді. Қазақ тілі әрең дегенде компьютерлерге бейімделе бастағанда түрлі смартфондар, гаджетттер пайда болып қазақша жазу мәселесі тағы да артық шығынды, артық іс-әрекетті қажет етті. Ақпараттық технология өндірісіндегі әлемдегі алпауыт компаниялар еш уақытта өз өнімдерін тұтынушылық аудиториясы шектеулі тілге бейімдемейді. Бұдан шығатын қорытынды, егер біз қазақ әліппесін латынның классикалық 26 әрпіне негіздей алмасақ қазақ тілін технологияға бейімдейміз деп талай ғасыр әлек боламыз және мұның соңы болмайды.

Демек қазақ тілі халықаралық UNICODE стандарттау жүйесіне және ақпараттық бағдарлама тіліне сай болуы керек. Бір қуантарлығы, қазақ тілінің табиғаты латынның 26 әрпіне бейімдеуге толықтай мүмкіндік бар.

1

Қазақ тілінің проблемаларын шешіп алу.

Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі проблемалардың бірі, ол - орфоэпия. 1940 жылы қазақ тілін кирил алфавитіне ауыстыру барысында сөздің айтылуы мен жазылуы бөлек қарастырылатын морфологиялық принцип күштеп енгізілді. Соған байланысты соңғы 70 жылдың ішінде біз сөздерді мүлде басқаша дыбыстайтын болдық. Яғни қазақ тілі өзінің үнемдік және үндестік қасиетінен айырылып, біршама өзгерді. Ендігі 20 жылда сингармонизм қабілетінен мүлде айырылып қалу қаупі бар. Жаңа қазақ латын алфавитін енгізу барысында осы кемшіліктің орнын толтыру керек. Бір қуантарлығы, «BaiLatyn» нұсқасында бұл мәселені шешудің тамаша жолы ұсынылады. Ол ағылшын тілінің тәжірибесімен сөздерге транскрипция беру жүйесін енгізу. Яғни қазақ тілінің түсіндірме сөздіктеріне, оқулықтарына сөзді қалай дұрыс жазу керектігінен бөлек, әр сөзді қалай дұрыс дыбыстау керектігі де көрсетілетін болады.

Латын алфавитіне өту барысында туатын ең үлкен проблемалардың бірі Қ, К әріптеріне байланысты. Осыған дейін ұсынылған нұсқаларда кирилдегі «Кк» дыбысын таңбалауға латынның «Кк» әрпі берілген. Ал апостровты нұсқада «Сс» әрпі мүлде түсіп қалады. Ондай жағдайда кең қолданыстағы computer, calculator, classic терминдері мен Coca-Cola, Cadillac, Camry, Corolla секілді 5 мыңнан аса терминдер мен сауда маркаларын таңбалап, дыбыстауда үлкен проблемаға ұрынамыз.

Қазір әлемде атауы Q-мен келетін елдердің иммиджі ақсап тұр. Iraq, Qatar, Al-Qaeda. Яғни шариғатпен басқарылатын ел деген түсінік береді. Ал бізге «зайырлы мемлекет» деп қабылдағаны керек. "Стан"-ның зардабын шегіп жүрген елге мемлекеттің атауын мұндай қалдық әріппен беру екінші соққы болар еді. Қазақстанда 1940 жылға дейін жарық көрген «Әдебиет майданы» (қазіргі «Жұлдыз») журналында «Ғ» дыбысын беру үшін «Q» таңбасы пайдаланылған. Ал «Қ» дыбысы «К» таңбасымен беріледі. Яғни, біз ұсынған «Kk» - «Ққ» нұсқасы тәжірибемізде бар.

Қазақ тілінің тағы бір проблемасы – осы уақытқа дейін ғылым тіліне айнала алмауы. Бұған негізінен сөзжасамдағы бірізділіктің болмауы және термин қабылдау жүйесінің қалыптаспауы себеп. Латынға өту барысында бұл мәселені де реттеудің дұрыс жолын ұсынып отырмыз.

2

Терминология мәселесін оңтайлы шешу

Әлемде термин қалыптастырушы үш негізгі жүйе бар. Олар - романдық, ағылшын, орыс. Осылардың ішінде бізге тиімдісі ағылшын тілі. Қазіргі қазақ тіліндегі әлемдік терминдердің бәрі орыс тілінің артикулициялық шарттарымен алынған. Ағылшын тілінің дыбысталу жүйесі қазақ тіліне оңай бейімделеді. Мысалы, информацияны – информейшін, инновацияны – инновейшін, модернизацияны – модернизейшін деп тарта аламыз. Әлемде «tion», «sion»-мен келетін терминдер көп. Соның бәріне қазақша шапан жауып, «шын», «жын» жұрнақтары арқылы сәтті қабылдауға болады. Бізде «шын» мен «жын»-ға мысал жетеді: құлақшын, қоржын,буыршын, құнажын. Ал роман тілдерінің артикуляциясымен алсақ «информатион» болар еді. Бірақ біз үшін мұның логикалық маңызы жоқ. Сол сияқты инженерді «engineer» деп жазып, [енженея] деп оқығанымыз дұрыс.

Яғни, халықаралық терминдер қазақ тілінің үндестік заңына 90 пайыз, халықаралық стандартқа 90 пайыз жақын дыбысталуы керек. Және оның жазылуы да халықаралық стандартқа сай болуы керек.

3

Экономика және ұлттық қауіпсіздік мәселесі

Бекітілген апострофты нұсқада Ққ әрпін – Qq деп таңбалау ұсынылған. Мемлекет атауына қатысты берілген KAZ, KZ брендтерін қалыптастыру үшін Қазақстан қыруар қаржы, күш-жігер жұмсады. Енді соны QAZ, QZ ретінде ребрендинг жасауға да сонша көлемде қаржы мен күш-жігер кетеді. Мәселен интернеттегі KZ доменін QZ-ке ауыстыру үшін миллиардтаған қаржы керек. Енді оған елдегі kz доменімен тіркелген 120 000 астам доменді қосыңыз. Әрқайсысын кемінде 5000 теңгеден ауыстырды дегенде 600 млн теңге шығын болады. Оның өзі сәтті жүзеге асады деген сөз емес, арнайы шаблондарда жазылған (Agile сай емес) сайттардағы ақпараттар түгел жойылып кету қаупі бар.

Мемлекет атауы QAZ болып ауысқан жағдайда автокөліктің тіркеу нөмірлерін де жаңартуға тура келеді. Қазақстандағы 4,1 млн автокөлік нөмірлерін әрбірін 12 025 теңгеден (5 АЕК) ауыстырып шығу үшін, 49,3 млрд теңге шығын. Классикалық 26 әріптен артық таңбаны қабылдайтын болсақ бағдарламалау тілдерін қазақ тіліне бейімдеу үшін үшін тағы қаржы жұмсап, қосымша программалар сатып аламыз. Мысалы, қарапайым, Android, iOS, Microsoft бағдарламалы смартфон, планшет, гаджеттер, тұрмыстық техника, автокөліктерді біздің қазіргі орыстілді нарыққа икемдеп, бағдарламалауға шамамен 35 000 теңге қажет.

Егер, 2016 жылы ҚР аумағында 10,3 млн астам смартфон, планшеттер сатылғанын ескерсек, планшеттерді қазақ-орыс тіліне бейімдеу үшін 360,5 млрд теңге кеткен. Бұл тек телефон-планшеттерді бағдарламалық бейімдеуге ғана кеткен шығын.

Бұлардан бөлек, жыл сайын елімізге 10 млн. астам төлем терминалдары, компьютерлік және тұрмыстық тауарлар келеді. Оның әрбірін бейімдеуге кемінде 35 000 теңге кетеді дейтін болсақ, тағы да 350 млрд. теңге артық шығын болып жатыр. Жыл сайын жаңарып, оны вирустардан қауіпсіздендіріп отыруға кететін шығындар тағы бар. Одан бөлек, сырттан импортталатын шетелдік автокөліктерге орнатылатын бағдарламалық шығындар бар. Бұл жерден вендерлік тәуелділік проблемасы туындайды.

Яғни жаңа қазақ латын алфавиті классикалық 26 таңбаға және UNICODE стандарттау жүйесіне сай болмаған жағдайда тек біз келтірген мысалдар бойынша ғана кемінде 760,4 млрд теңге шығын болады.

Жоғарыда аталған қаржылық шығындардан бөлек мемлекеттік, ақпараттық қауіпсіздік мәселесі тағы бар. Атап айтқанда, әлемдік қаржылық ұйымдар бекіткен стандарттар бойынша, біздегі банктердің әрбірінің өзіне тән SWIFT, IBAN, BIС кодтары бар. Бұл саладағы шығындар тек миллиардтармен есептеледі. Бұларды ауыстыру кезінде сырттан хакерлік шабуылдар мен қаржы ұрлау фактілері күрт көбейеді. Одан бөлек мемлекеттік құпиялар мен азаматтардың жеке бас деректері әшкере болады.

Мұның бәрі дәл бүгінгі көзге көрініп тұрған проблемалар ғана. Бұдан бөлек, UNICODE стандарттау жүйесіне сай болмаған жағдайда болашақта туындайтын шығындар бар. Мәселен әлемдік қаржы жүйесіне криптовалюта ұғымы ене бастады. Болашақта ол әлемдік экономиканың негізгі терминдерінің біріне айналады. Ал сол қаржы операцияларының бәрі UNICODE стандарттау жүйесіндегі әріптермен жүргізіледі. Одан бөлек Ғылым мен білім саласында blockchain, BD technology, яғни Big Data, Аrtificial intellgence (жасанды интеллект), ұғымдары қолданысқа енді ғана ене бастады. Бұл салалардың барлығы классикалық 26 таңбаның аясында айналып жатыр.

4

Қазақ тілінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Әлемде бір милионнан астам термин бар. Қазақстандық терминком орташа есеппен жылына 10 мың терминді айналымға енгізіп жатыр. Бұл қарқынмен жүрсек бізге терминдердің бәрін айналымға енгізу үшін 100 жылдан артық уақыт керек болады. Тіпті терминді сол күйі қабылдамаймыз, қазақ тіліне аударамыз деген күннің өзінде 100 мың терминге қазақша атау ойлап табуға ешкімнің қиялы жетпейді. Сондықтан, біз терминді аудармай, қазақ тілінің табиғи ерекшелігіне бейімдеп, дыбысталуын түпнұсқадан алыстатпай қабылдауды ұсынамыз. Солай болғанда ғана, біз ағылшын тілі арқылы әлемдік терминдерді бірден сіңіріп алуға мүмкіндік аламыз.

Өткен ғасырда, баспа технологияларының маңызы күшті болған дәуірде біз татарларға, Қазан мен Уфа баспаларына тәуелді болдық. Сосын осы бүгінге дейін вендерлік мәселеде, Soft power мәселесінде Ресейге, орыс тіліне тәуелді болып отырмыз. Енді қазір, латын графикасын ұсынушы тараптан, жұмыс топтарының мүшелері қатарында түріктік лобби қатты байқалады. Яғни, қазақстандық тіл білімі институттары тарапынан еліміздің латын графикасы ретінде османлы түріктерінің графикасына бейімделген, диакритикалық белгілер кездесетін әліпби пайдалану ұсынылуда. Бұл дегеніміз – ақпараттық, оқу-ағарту және ғылым саласында, Түркияға тәуелділікке алып келетін қауіпті тенденция. Бұған Soft power мен вендерлік тәуелділікті қосыңыз.

Сондықтан, бізге бәсекеге қабілетті графика жасаймыз десек, ешқандай диакритикалық белгілер мен апострофсыз, дауысты дыбыстарды диграфтармен белгілемейтін, әлемдегі озық графика 26 әріптен артық және кем емес ағылшын тілінің бейтарап графикасын басшылыққа алуымыз қажет.

5

Латын алфавитінің оқыту әдістемелік жүйесі

Біріншіден, шығынды азайту мақсатында апробация кезінде оқыту-әдістемелік кезеңінде баспалық материалдардан толық бас тарту қажет. Сол мақсатта жасалған арнайы веб-сайттың мобильді нұсқасын жасап, жаппай тарату қажет. Сонда, графикаға қатысты қандай да бір өзгерістер мен толықтырулар электронды түрде жүзеге асып отырады. Бұл – мобильді әрі өте жылдам әрекет етуге ықпал етеді. Еліміздегі бүкіл мектептер интерактивті тақталармен жасақталған. Олардың барлығы осы латын графикасын енгізу процесіне тиімді пайдалана алсақ, оқыту кезеңін жеңілдетеді.

Екіншіден, қазір еліміздегі барлық мектептер үштілді оқу жүйесіне өтіп жатыр. Егер, біз латын графикасының классикалық 26 әрпінен аспайтын және кем болмайтын графика қабылдаған жағдайда, ағылшын тілін оқыту, халықаралық терминдерді тілдік лексиконға сіңіру процесін бірнеше есеге жеңілдетеміз.

6

§9 Байлатын нұсқасы бойынша келтірілген мәтін:

Dese de, bucyl Eurasia byrtutas alem esepty, yrgeles olceler arasynda asw bermes tabiqi bogesynder jok jane bytys-bolmysy da ozara uiles. Shyqys jane Ortalyk aimaktyng jecelegen byr tustary bolmasa, jalpy bedery, topyrak kunary jane kalypty tabiqaty egynshylyc casypce kolaisyz. Mal sharwashylyqy ushyn airyksha ongtaily. Shoby shuigyn Batys aimak ta coshpendy malshylyk oraiynda airyksha utymdy. Dalalyk Eurasianyng awa raiy da ozgeshe. Jyly muhittardan shalqai jatkan sebepty kysta swyk, jazda ystyk. Bul kys pen jazdyng ozynyng rengy byryngqai emes, ainymaly. Tort mezgyldyng cuny men tuny de shuqyl, tawlyc yshyndegy awa aiyrymy byrshama. Sondyktan da atam zamannan bastap-ak, jery yk, topyraqy onymdy Kytai, jyly, kongyrjai Batys Europadan ozgeshe bul olcede baska byr, ozyndyc tyrshylyc ceby kalyptasady.

Muhtar Maqawin, “Shyngqyshan”.